دسته بندی ها

نمایندگی دامنه های بین المللی 23

آموزش های مرتبط با پنل نمایندگی دامنه های بین المللی

نمایندگی دامنه های ملی 3

آموزش های مرتبط با نمایندگی دامنه های ملی

مقالات

 امتیازات پنل نمایندگی دامنه

مزایای پنل نمایندگی دامنه: ۱- مادامی که شما پنل نمایندگی دامنه تهیه می نمایید می توانید به تعداد...

 نحوه مدیریت Child Name Server در ResellerArea

Child name server یا Child Host سرویسی است که از سمت ثبت کننده دامنه IRPOWER ارائه میشود تا...

 وضعیت (Status) های مختلف دامنه های بین المللی

هر یک از دامنه های بین المللی در شرایط مختلف از وضعیت های خاصی برخوردار هستند که تحت عنوان Status...