دسته بندی ها

دامنه های بین المللی 19

آموزش های مرتبط با دامنه های com. و net. و ...

دامنه های ملی 12

آموزش های مرتبط با دامنه های ir.

قوانین و مقررات دامنه ها 10

قوانین و مقررات ثبت، تمدید و انتقال دامنه ها

مقالات

 نحوه مدیریت دامنه ها از طریق ناحیه کاربری

تمامی دامنه هایی که در irPowerWeb به ثبت می رسند، از طریق ناحیه کاربری قابل مدیریت خواهند بود....

 وضعیت (Status) های مختلف دامنه های بین المللی

هر یک از دامنه های بین المللی در شرایط مختلف از وضعیت های خاصی برخوردار هستند که تحت عنوان Status...

 شرایط عمومی تمدید دامنه های بین المللی

پسوندحداقل/حداکثر تعداد سال قابل تمدیدمهلت تمدید دامنه پس از انقضا (روز) IR. 5 - 1 30...

 شرایط عمومی ثبت دامنه های بین المللی

پسوندتعداد سال قابل ثبت مهلت حذف دامنه پس از ثبت (روز) تعداد حروف مجاز دامنهتعداد DNS ها...