گواهینامه دیجیتال (SSL) دامنه های بین المللی

Sectigo PositiveSSL

Sectigo PositiveSSL
(ویژه دامنه‌های بین‌المللی)

  • نوع Domain Validation
  • صدور 15-30 دقیقه
  • سازگاری با مروگرها >99%
Sectigo PositiveSSL Wildcard

Sectigo PositiveSSL Wildcard
(ویژه دامنه‌های بین‌المللی)

  • نوع Domain Validation
  • صدور 15-30 دقیقه
  • سازگاری با مروگرها >99%