بهترین بسته هاست وردپرس ابری ایران خود را انتخاب کنید...

IRCW-1

۲۵۰ مگابایت فضا
۲۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
قرارگیری تمامی اطلاعات بر روی دیسک های پرسرعت NVMe SSD (Full NVMe SSD)
ارایه خدمات بر بستر قدرتمند ابری
منابع اختصاصی تضمین شده
کنترل پنل سیپنل
گواهینامه SSL رایگان
بک‌آپ‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه از تمامی اطلاعات
محل دیتاسنتر ایران

IRCW-2

۵۰۰ مگابایت فضا
۴۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
قرارگیری تمامی اطلاعات بر روی دیسک های پرسرعت NVMe SSD (Full NVMe SSD)
ارایه خدمات بر بستر قدرتمند ابری
منابع اختصاصی تضمین شده
کنترل پنل سیپنل
گواهینامه SSL رایگان
بک‌آپ‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه از تمامی اطلاعات
محل دیتاسنتر ایران

IRCW-3

۱۰۰۰ مگابایت فضا
۶۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
قرارگیری تمامی اطلاعات بر روی دیسک های پرسرعت NVMe SSD (Full NVMe SSD)
ارایه خدمات بر بستر قدرتمند ابری
منابع اختصاصی تضمین شده
کنترل پنل سیپنل
گواهینامه SSL رایگان
بک‌آپ‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه از تمامی اطلاعات
محل دیتاسنتر ایران

IRCW-4

۲۰۰۰ مگابایت فضا
۸۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
قرارگیری تمامی اطلاعات بر روی دیسک های پرسرعت NVMe SSD (Full NVMe SSD)
ارایه خدمات بر بستر قدرتمند ابری
منابع اختصاصی تضمین شده
کنترل پنل سیپنل
گواهینامه SSL رایگان
بک‌آپ‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه از تمامی اطلاعات
محل دیتاسنتر ایران

IRCW-5

۵۰۰۰ مگابایت فضا
۱۰۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
قرارگیری تمامی اطلاعات بر روی دیسک های پرسرعت NVMe SSD (Full NVMe SSD)
ارایه خدمات بر بستر قدرتمند ابری
منابع اختصاصی تضمین شده
کنترل پنل سیپنل
گواهینامه SSL رایگان
بک‌آپ‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه از تمامی اطلاعات
محل دیتاسنتر ایران

IRCW-6

۱۰۰۰۰ مگابایت فضا
۱۲۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
قرارگیری تمامی اطلاعات بر روی دیسک های پرسرعت NVMe SSD (Full NVMe SSD)
ارایه خدمات بر بستر قدرتمند ابری
منابع اختصاصی تضمین شده
کنترل پنل سیپنل
گواهینامه SSL رایگان
بک‌آپ‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه از تمامی اطلاعات
محل دیتاسنتر ایران