نمایندگی هاست لینوکس

LR-A 42 عدد موجود است

1000 مگابایت فضا / 20000 مگابایت ترافیک ماهانه

LR-B 33 عدد موجود است

3000 مگابایت فضا / 60000 مگابایت ترافیک ماهانه

LR-C 27 عدد موجود است

5000 مگابایت فضا / 100000 مگابایت ترافیک ماهانه

LR-D 19 عدد موجود است

10000 مگابایت فضا / 200000 مگابایت ترافیک ماهانه

LR-E 5 عدد موجود است

20000 مگابایت فضا / 400000 مگابایت ترافیک ماهانه

LR-F -1 عدد موجود است

50000 مگابایت فضا / 1000000 مگابایت ترافیک ماهانه