هاست ویندوز اروپا

EUW-1

‍۱۰۰ مگابایت فضا / ۱۰ گیگابایت ترافیک ماهانه

EUW-2

‍۲۵۰ مگابایت فضا / ۲۰ گیگابایت ترافیک ماهانه

EUW-3

۵۰۰ مگابایت فضا / ۵۰ گیگابایت ترافیک ماهانه

EUW-4

۱۰۰۰ مگابایت فضا / ۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه

EUW-5

۲۰۰۰ مگابایت فضا / ۱۵۰ گیگابایت ترافیک ماهانه

EUW-6

۳۰۰۰ مگابایت فضا / ۲۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه