سرور مجازی ویندوز آمریکا

HV-1 • ۱ گیگابایت
  حافظه رم
 • ۲۵ گیگابایت RAID
  فضای دیسک
 • ۵۰۰ گیگابایت
  ترافیک ماهیانه
 • ۱ عدد آی پی
HV-2 • ۲ گیگابایت
  حافظه رم
 • ۵۰ گیگابایت RAID
  فضای دیسک
 • ۱۰۰۰ گیگابایت
  ترافیک ماهیانه
 • ۱ عدد
  آی پی
HV-3 • ۴ گیگابایت
  حافظه رم
 • ۱۰۰ گیگابایت RAID
  فضای دیسک
 • ۲۰۰۰ گیگابایت
  ترافیک ماهیانه
 • ۱ عدد
  آی پی
HV-4 • ۸ گیگابایت
  حافظه رم
 • ۲۰۰ گیگابایت RAID
  فضای دیسک
 • ۴۰۰۰ گیگابایت
  ترافیک ماهیانه
 • ۱ عدد
  آی پی