هاست لینوکس اروپا

EU-1

الف - ۱۰۰ مگابایت فضا / ۱۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه

EU-2

ب - ۲۵۰ مگابایت فضا / ۲۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه

EU-3

ج - ۵۰۰ مگابایت فضا / ۴۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه

EU-4

د - ۱۰۰۰ مگابایت فضا / ۶۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه

EU-5

ه - ۲۰۰۰ مگابایت فضا / ۸۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه

EU-6

و - ۳۰۰۰ مگابایت فضا / ۱۰۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه