هاست لینوکس ایران

IR-1

الف - ۱۰۰ مگابایت فضا / ۵۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه

IR-2

ب - ۲۵۰ مگابایت فضا / ۱۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه

IR-3

ج - ۵۰۰ مگابایت فضا / ۲۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه

IR-4

د - ۱۰۰۰ مگابایت فضا / ۳۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه

IR-5

ه - ۲۰۰۰ مگابایت فضا / ۴۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه

IR-6

و - ۳۰۰۰ مگابایت فضا / ۵۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه