بهترین بسته هاست دایرکت‌ادمین ایران خود را انتخاب کنید...

IR-1

۱۰۰ مگابایت فضا
۱۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
قرارگیری تمامی اطلاعات بر روی دیسک های پرسرعت SSD (Full SSD)
ارایه خدمات بر روی سرورهای قدرتمند
ارایه منابع سخت افزاری منصفانه
کنترل پنل دایرکت‌ادمین
گواهینامه SSL رایگان
بک‌آپ‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه از تمامی اطلاعات
محل دیتاسنتر ایران

IR-2

۲۵۰ مگابایت فضا
۲۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
قرارگیری تمامی اطلاعات بر روی دیسک های پرسرعت SSD (Full SSD)
ارایه خدمات بر روی سرورهای قدرتمند
ارایه منابع سخت افزاری منصفانه
کنترل پنل دایرکت‌ادمین
گواهینامه SSL رایگان
بک‌آپ‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه از تمامی اطلاعات
محل دیتاسنتر ایران

IR-3

۵۰۰ مگابایت فضا
۴۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
قرارگیری تمامی اطلاعات بر روی دیسک های پرسرعت SSD (Full SSD)
ارایه خدمات بر روی سرورهای قدرتمند
ارایه منابع سخت افزاری منصفانه
کنترل پنل دایرکت‌ادمین
گواهینامه SSL رایگان
بک‌آپ‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه از تمامی اطلاعات
محل دیتاسنتر ایران

IR-4

۱۰۰۰ مگابایت فضا
۶۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
قرارگیری تمامی اطلاعات بر روی دیسک های پرسرعت SSD (Full SSD)
ارایه خدمات بر روی سرورهای قدرتمند
ارایه منابع سخت افزاری منصفانه
کنترل پنل دایرکت‌ادمین
گواهینامه SSL رایگان
بک‌آپ‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه از تمامی اطلاعات
محل دیتاسنتر ایران

IR-5

۲۰۰۰ مگابایت فضا
۸۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
قرارگیری تمامی اطلاعات بر روی دیسک های پرسرعت SSD (Full SSD)
ارایه خدمات بر روی سرورهای قدرتمند
ارایه منابع سخت افزاری منصفانه
کنترل پنل دایرکت‌ادمین
گواهینامه SSL رایگان
بک‌آپ‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه از تمامی اطلاعات
محل دیتاسنتر ایران

IR-6

۳۰۰۰ مگابایت فضا
۱۰۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
قرارگیری تمامی اطلاعات بر روی دیسک های پرسرعت SSD (Full SSD)
ارایه خدمات بر روی سرورهای قدرتمند
ارایه منابع سخت افزاری منصفانه
کنترل پنل دایرکت‌ادمین
گواهینامه SSL رایگان
بک‌آپ‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه از تمامی اطلاعات
محل دیتاسنتر ایران

IR-7

۵۰۰۰ مگابایت فضا
۱۲۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
قرارگیری تمامی اطلاعات بر روی دیسک های پرسرعت SSD (Full SSD)
ارایه خدمات بر روی سرورهای قدرتمند
ارایه منابع سخت افزاری منصفانه
کنترل پنل دایرکت‌ادمین
گواهینامه SSL رایگان
بک‌آپ‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه از تمامی اطلاعات
محل دیتاسنتر ایران

IR-8

۱۰۰۰۰ مگابایت فضا
۱۴۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
قرارگیری تمامی اطلاعات بر روی دیسک های پرسرعت SSD (Full SSD)
ارایه خدمات بر روی سرورهای قدرتمند
ارایه منابع سخت افزاری منصفانه
کنترل پنل دایرکت‌ادمین
گواهینامه SSL رایگان
بک‌آپ‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه از تمامی اطلاعات
محل دیتاسنتر ایران